Vikland idag

  Styret 2015

  Litt historie

  Vedtektene

  Tyrifjorden

  Tømmeret

  Om fiske 

  Kontakt 

RAMPA UTBEDRES.

Her settes båter ut og tas opp hele året. Rampa er veldig mye brukt og på fine sommerdager kan det være kø både på land og på vannet. Fritt fram for alle og koster ingenting. Plass til bil og henger er det også.

Styret tok tak i saken og en godt begrunna søknad ga uttelling under siste gavedrysset fra banken. Nå har vi muddra, renska opp i gamle båtvrak og annet søppel, steinsatt skråningene mot vannet, lagt på ny masse på tilkjøringsveien og, ikke minst, forbedra selve rampa. Den er stivet av, bredden er dobbla og det er mye lettere å komme ut på selve plattingen.

VIKERSUND NORD.

Prosessen med ny områdeplan for Vikersund nord går sakte framover. Dette er noe som i stor grad vil berøre oss som har båtplass på Vikland og alle som bruker utsettingsrampa og resten av området i denne sammenheng. Styret i Vikland har engasjert seg i saken og følger med så tett som mulig. Vi ønsker å bidra og påvirke til en god løsning for alle som bruker fjorden. "Bevaringsgruppa" for området jobber aktivt mot både bygging og utfylling. Dette skal for ettertiden bli VIKERSUND FJORDPARK. Du kan lese mer på denne linken. Her finner du også Vikland sitt åpne brev til politikerne.

Har alle båtførerbevis?

Som kjent er det innført obligatorisk båtførerbevis for fritidsbåter (fra 1. mai 2010). Er du født 1.1.1980 eller senere og skal føre fritidsbåt med lengde over 8 meter eller som har motor med effekt mer enn 25 HK, da må du altså ha båtførerbevis.

Fersk statistikk slår fast at det er urovekkende få som har tatt båtførerbeviset! Vi tror ingen av disse befinner seg i Vikland Båtforening og svært få i Tyrifjorden ...?

Mulighetene for å ta kurset og få beviset er mange. Du finner relevant informasjon om dette HER. Vil du ta teorien på nett, eller sjekke hva du kan, så er det flere muligheter. Prøv HER eller HER. Det er altså ikke noe krav om å gå på kurs. Består du bare prøven er beviset ditt.

Har du hatt beviset lenge bør du sjekke om det er registrert HER.

Nye krav til båtfolket?

Etter flere år med stygg statistikk over alt fra uvettig ferdsel til for mange drukningsulykker vurderer myndighetene strengere regler. Større krav til båtførerne - Flere begrensninger på båtstørrelse, motor og fart - Lavere promillegrense - Og kanskje påbud om bruk av redningsvest.

Tilbake til menyen 

Vikland idag:

Vikland Båtforening er et lite men veldrevet småbåtanlegg ... kanskje det fineste i hele fjorden!?

Foreningen og brygga ligger i  Tyrifjorden! Kommunen heter Modum og det lille tettstedet Vikersund.

Foreningen har 37 medlemmer og plass til like mange båter. Vikland er organisert og fungerer som et andelslag der alle stiller likt hva gjelder plikter og rettigheter. Det er foreningens mål å ha aktive eiere med egen båt på brygga. Hver vår vurderes den enkeltes behov for plass avhengig av type båt og størrelse. Båtene ligger trygt på utsiden av gjerdet med låst port. Området er oversiktlig, sentralt og godt opplyst. Tyveri og hærverk har det vært svært lite av. På innsiden - og med fri adkomst for alle interesserte - har foreningen bygget gjestebrygge og båtrampe. Anlegget er både veldrevet, pent og ryddig. Som alltid er det noen som er mer aktive enn andre men det kan trygt sies at samhold, dugnadsånd og miljø er godt.  Er du interessert i fast båtplass må det altså være en andel til salgs.   Det er ikke enkelt å få tak i en andel, og vi registrerer at prisen er stadig stigende. En og annen plass er det allikevel mulig å leie for en sesong. Ta gjerne kontakt med en av oss!

Det er så langt en relativt stor andel snekker blant båteierne i foreningen. Utviklingen går nok allikevel mot litt større og raskere båter også hos oss og i Tyrifjorden generelt.

Bildet viser et par av foreningens medlemmer i hver sin velholdte 22`Sjømann. Litt nostalgisk da det ikke så mange igjen av disse på brygga. Her nærmer det seg solnedgang et sted innunder land på Øst-Modum midt i august.

Rett ved siden av brygga ligger sjøsettingsrampen med fri adkomst og god parkeringsplass. Daglig settes båter ut og tas opp sommeren igjennom. Seks / åtte biler med hengere på rad og rekke er et vanlig syn - her kommer både de "fiskegale" og de som skal på badetur. 

 

Tilbake til menyen 

 

Her er det sittende styret FOR 2015:

 

Leder:Jonny Bekken

Bøkveien,

3340 Åmot 

Tlf.91744044  

e-post Jonny

 

Bryggeformann:Øistein Eriksen

Bingen,

3330 Skotselv

Tlf.40400227

   e-post Øistein

 

Nestleder: Terje Tilden

Harespranget 5,

3370 Vikersund

Tlf. 95027853  

e-post Terje

 

Styrem.: Bernt E. Fjeld

Ospveien 5

3340 Åmot

Tlf.47040612

e-post Bernt E.

 

Kasserer: Bjørn-Anders Flaglien

Oterveien 2,

3370 Vikersund

Tlf.94168334  

e-post Bjørn-A.

 

Sekr.: Arne Ausland

Trulsrudvn. 15,

   3515 Hønefoss

Tlf.91356074

e-post Arne

 

Tilbake til menyen

 

historisk tilbakeblikk på Vikland båtforening:

 

Båtforeningen ble stifta 25.april 1969 og har altså vært samlingspunkt for båtfolk i Vikersund og Modum - og utgangspunkt for båtturer - i 44 år. Vikland ligger vakkert  til bare et steinkast fra Vikerund sentrum og helt i sydenden av Tyrifjorden. 

Den gang var omgivelsene svært forskjellig fra i dag.  Bildet fra 1977 av den lille tresnekka "Hampus" og den gamle brygga gir en brukbar illustrasjon: Hovedsakelig trebåter, vinteropplag i strandkanten, båtpussen på iskanten i det årlige kappløpet mot vårflommen og et bryggeanlegg som minnet mye om et "skjærereier".

Inntil kommunen starta utfylling og opparbeidelse av områdene ned mot vannet skjedde det ikke mye. Bryggeanlegget var lite innbydende, veldig provisorisk og direkte skjemmende.

I 1990 vedtok vi at noe måtte  gjøres og prosjekterte splitter ny flytebrygge. Foreningen hadde den gangen 27 medlemmer som alle var med på nyanskaffelsen. Det ble etter nøye vurdering gjort avtale med Småbåthavner AS på Skarnes. Det ble mye dugnad ... riving av den gamle og forberedelse til ny brygge. Denne var på plass sommeren 1992 og var et stort økonomisk løft for en liten forening! Vi finansierte prosjektet i hovedsak ved kjøp av egen andel foruten et mindre lån. Bildet er nok tatt engang seint på 90-tallet. De fleste båteiere kjenner fenomenet "to-fot-sjuka" og det er enkelt å se at mange av farkostene har gått flere fot opp i størrelse.

Som nevnt ble det også bygget gjestebrygge og noen år seinere sjøsettingsrampe. Dette siste i samråd med kommunen. Avtalen er at denne skal være åpen for alle og kunne brukes uten at det koster noe som helst. Mange har ikke egen båtplass og kommer med båten på henger. Det er god plass til parkering og rampa er mye i bruk.

Foreningen er ikke stor og kvalitet har vært satt  foran kvantitet! De siste årene har etterspørselen etter båtplasser økt voldsomt. Også vi i Vikland Båtforening hadde både familie, venner og kjente som var ute etter plass. Dette gjorde vi noe med i 2005 da vi utvida med 12 båtplasser. Vi er nå 38 medlemmer og like mange båteiere. Det var igjen Småbåthavner AS som fikk oppdraget. Brygga ble forlenget med 2 nye elementer på 10 meter hver rett utover i fjorden. På andre siden av fjorden ligger Tyrifjord Turisthotell som forresten på årsbasis leier ut båtplasser.

Tilbake til menyen

 

 

VEDTEKTER FOR VIKLAND BÅTFORENING

 Stiftet 25.04.1969

Vedtekter revidert 19.04.2007 

 

I. NAVN OG FORMÅL

§1

Foreningens navn er Vikland Båtforening og dens initialer er VBF.

§2

VBF’s formål er å eie brygger og utstyr som er nødvendig for å drive bryggen ved Vikland i samsvar med medlemmenes felles interesser. Grunnen eies av Modum Kommune.

VBF skal:  

  • skape og vedlikeholde et godt båtmiljø i en sikker båthavn
  • arbeide for en god båtkultur i Tyrifjorden
  • samarbeide med lokale myndigheter for å løse aktuelle oppgaver innen rammen av formålet

VBF skal videre følge utviklingen nøye og ta opp oppgaver hvis løsningen antas å være til medlemmers gavn.

  II. MEDLEMSKAP  

§3

Foreningen er et andelslag, med vekslende antall medlemmer.

  • Antall andelshavere begrenses av antall båtplasser ved foreningens brygge ved Vikland.
  • Såfremt andelslaget blir utvidet med flere andelshavere, fastsetter årsmøtet størrelsen på innskuddet.
  • Andeler/båtplasser kan fritt selges/overdras.
  • Selger plikter å melde overdragelsen skriftlig til styrets leder omgående.
  • Medlemskap er obligatorisk for alle som innehar andeler/båtplass. 
  • Hvert medlemskap tilsier én stemme under medlems-/årsmøter.

§4

Medlem som ved sin oppførsel vekker anstøt og forargelse eller virker til skade for foreningen, kan av styret, etter gitt varsel, ekskluderes og pålegges salg av andelen/båtplassen.  Eksklusjon kan innankes for årsmøtet.

III.  KONTINGENT

§5

Årskontingenten følger kalenderåret, den forfaller til betaling 30. april, og må være innbetalt innen 20. mai. Oversittes fristen, kan styret, etter gitt varsel, stryke vedkommende som medlem, jfr. §4.

§6

Årskontingent bestemmes hvert år av årsmøtet.


IV.  FORENINGENS ORGANER

§7

VBF’s administrative organer er:

1.      Årsmøtet

2.      Styret

3.      Bryggeformann

4.      Ev. andre komiteer

  §8

Årsmøtet er foreningens øverste myndighet og avholdes hvert år innen mars måneds utgang. Medlemmene innkalles med 4 ukers skriftlig varsel, hvor dokumenter med dagsorden, styrets beretning og revidert regnskap følger vedlagt.

  §9

Saker som ønskes behandlet på årsmøtet, må være styret i hende innen 14 dager før årsmøtet.

  §10

Det ordinære årsmøtet skal behandle;

1.      Styrets årsberetning

2.      Regnskap, fremlagt i revidert stand

3.      Fastsettelse av kontingent

4.      Ev. innkomne forslag

5.      Budsjett

6.      Foreta valg av styre, revisor og valgkomite.

Årsmøtet er beslutningsdyktig når det er innkalt overensstemmende med §8.

Vedtak gjøres med alminnelig flertall med mindre vedtektene bestemmer annerledes. Ved stemmelikhet anses et forslag forkastet. For å bli valgt må en kandidat ha minst halvparten av de avgitte stemmer. Hvis ikke, holdes bundet omvalg mellom de 2 kandidater som har oppnådd flest stemmer.

  §11

Styret består av leder, nestleder, sekretær, kasserer, bryggeformann og et styremedlem. Styreleder har dobbeltstemme.

Styret velges på årsmøtet, slik at 3 styremedlemmer er på valg annet hvert år.  Styreleder og nestleder er på valg hver sin gang.

Valgkomiteen skal bestå av 3 medlemmer og skal levere sin innstilling til årsmøtet gjennom styret.

Alle valg skjer for 2 år av gangen.

§12

Styret har den administrative myndighet og representerer foreningen utad.

Styret holder møter så ofte det finner det nødvendig, minimum et forberedende møte før årsmøtet. Styret skal framlegge for det ordinære årsmøte beretningen om foreningens virksomhet og revidert regnskap. Styret er beslutningsdyktig når leder, ev. nestleder og minst 3 styremedlemmer er til stede.

   
V.  EKSTRAORDINÆRT ÅRSMØTE

  §13

Styret kan, når det finner det nødvendig, og skal, når minst 1/3 av medlemmene forlanger det, innkalle til ekstraordinært årsmøte. Innkallingen skal skje skriftelig med 14 dagers varsel og med angivelse av hvilke saker som skal behandles.

  VI.  BÅTPLASS

  §14

Bryggeformann fordeler og ev. tilpasser båtplassene hvert år.

Båtens plassering på bryggen skal til enhver tid bestemmes av type båt og størrelse. Størrelsen på båtene skal ikke overskride 8,0 m lengde og 2,9 m bredde.

Et medlem kan ikke eie mer enn 2 båtplasser/andeler.

Fremleie kan skje og avtales med bryggeformann. 

  §15

Hver andelshaver/båteier som benytter seg av bryggeanlegget har forsikringsplikt og må ha minimum ansvarsforsikring.

VBF har intet ansvar for skader på båter m/tilbehør eller tyverier av disse liggende ved foreningens brygge.

Den enkelte andelshaver/båteier er selv ansvarlig for fortøying etter anvisning fra bryggeformann/styret.

  VII.  DIVERSE

§16

Innmelding eller utmelding av en krets, et forbund eller sammenslutning med en annen forening må behandles av årsmøtet og kan bare vedtas med 2/3 flertall.

  §17

Forslag til endring av eller tillegg til disse vedtekter forelegges årsmøtet gjennom styret innen en frist som er nevnt i paragraf 9 foran. Vedtak må fattes med 2/3 flertall.

  §18

Oppløsning ev. salg av Vikland Båtforening kan kun skje ved vedtak på ordinært årsmøte etter at saken har vært utsendt til medlemmene med innkallingen.

Vedtaket om oppløsning ev. salg må ha 2/3 flertall - etter innstilling av det sittende styret.

Ved oppløsning ev. salg skal aktiva gjøre opp foreningens ev. gjeld og fordeling av et ev. overskudd  avgjøres av årsmøtet.

Tilbake til menyen

 

Litt om Tyrifjorden:

 

Tyrifjorden er landets fjerde største innsjø og ligger ca. 60 m.o.h. Her er gode muligheter for fine dager i båt også for deg som er tilreisende .... sol, bading, fiske eller andre former for naturopplevelser og friluftsliv. Fra Vikersund kan turen gå over storfjorden eller i mindre båt langs land - På vestsiden nesten helt opp til Hønefoss, langs Øst-Modum inn i Holsfjorden helt til Sylling eller i nordøst mellom små idylliske øyer og kjente steder forbi Sundvollen og inn i Steinsfjorden. Det finnes flere fine turistkart over fjorden og områdene rundt ... og et godt dybdekart.

Båttrafikk har det vært på Tyrifjorden så lenge det har bodd mennesker rundt fjorden. Innsjøer og farbare elver var viktige ferdselsårer, og Tyrifjorden med sine fire armer bandt i tidligere tider bygdene rundt fjorden sammen. Nå skiller fjorden de samme bygdene - veiene har overtatt trafikken. På slutten av 1100-tallet seilte kong Sverre  på fjorden med klinkbygde båter som kanskje liknet på vikingskipene. Utallige båter har drevet fiske og fraktet mennesker og varer i all slags vær -
Dampbåter og motorbåter har i mange år slept tømmer. Den første var dampbåten Tyrvi (8-10 hk) som gikk i fjorden i over 30 år fra 1869 og utover. Båten fraktet bare sommeren 1874 til sammen 6700 passasjerer over fjorden. Den finnes i dag på Randsfjorden under navnet Trygve og er fortsatt i flytende stand. Stiftelsen Glatved Brygge har bl.a. som mål å få båten tilbake og i drift i Tyrifjorden. 

Innsjøen var i en årrekke oppsamlingssted og transportvei for tømmer til trelast- og papirindustrien - både ved fjorden og nedover i Drammensvassdraget. Nedre deler av fjorden var full av dopper, steinkar og lenser. Reguleringa av vannstanden i fjorden var dårlig noe som resulterte svært høy vannstand når vårflommen kom ... og ofte en periode med veldig lite vann utpå sommeren. Det var de som hadde plass ytterst på brygga som hadde mest vann under kjølen (bildet). Ved stiftelsen av båtforeningen i 69 var denne perioden på det nærmeste over og den siste av fjordens "arbeidshester" M/S Greven ble solgt ut av fjorden et par år etter. Du kan lese mer om Greven lenger ned på sida!

De siste åra har Modum Kommune gjort en fin jobb i nedre del av fjorden. Det er et par fine badeplasser og i Vikersund har en fått til en vennlig strandpromenade med krakker, leikeplass, beplantning, badestrand osv. Det er allikevel helst båtfolket som får anledning til å nyte den idyllen Tyrifjorden faktisk kan by på i området. Egentlig er det ganske trist at en ikke har klart å utnytte mer av denne verdien. Dette er en av landets flotteste innsjøer og mange flere kunne fått anledning til å nyte det frilufts- og rekreasjonspotensialet som ligger i å oppholde seg ved fjorden om det hadde vært satsa litt mer.

Med støtte fra det lokale næringsliv og kommunen har årlig foreningen ansvaret for sikker og tydelig merking av båtleia fra storfjorden og helt ned mot Vikersund sentrum - Et vesentlig bidrag til økt besøk fra andre områder rundt fjorden og trygg ferdsel for de som er mindre kjent og som legger ut fra Vikersund. Merkinga er som i sjøen - grønne påler til styrbord og røde til babord på vei inn mot havneområdet i Vikersund.

Endel båteiere bruker båten i sjøen deler av sommeren. Drammenselva har flere fosser, stryk og damanlegg og er ikke sammenhengende farbar med båt mellom Vikersund og Hokksund. Av den grunn må farkostene - små og store - dessverre fraktes noen få mil langs veien om en vil i saltvann.

Det er mer å lese om Tyrifjorden, elvene som munner ut i fjorden, maritime anlegg rundt fjorden og Drammensvassdraget fra Vikersund og sydover.

Båtforeningen har ansvaret for sikker merking av nedre deler av fjorden. Dette er et spleiselag mellom Modum kommune, Vikersund handelsstand og Tyrifjord hotell.

Et besøk på hotellet er å anbefale. Lett adkomst og fin brygge også om du kommer med båt!

http://www.konferanse.no/konferanse-sted/ikon/logo-tyrifjord-hotell-tyrifjordhotelllogo.gif

Følg en eller flere av følgende linker:

http://no.wikipedia.org/wiki/Tyrifjorden

http://www.tyrifjorden.no/ 

http://www.glatved.no/

... eller besøk en eller flere av kommunene rundt fjorden:

  Modum    Ringerike    Hole    Lier

Tilbake til menyen

 

TØMMERFLØTINGA

 

At Tyrifjorden i århundrer har vært en viktig transportvei for både folk og gods er nevnt. At det like lenge har flytt tømmer i fjorden er også sikkert. Fra først på 1800-tallet ble det virkelig fart i tømmerfløtinga. Det var i hovedsak tømmer til trevirke og det fantes små og store sagbruk over hele området fra Ringerike til Drammen. Skogsdriften var viktig og tømmeret måtte fram både over fjorden, gjennom Bergsjø og videre nedover Drammensvassdraget.

Før Randsfjordbanen ble bygget ble det brukt dampbåter på fjorden men i en periode overtok nok jernbanen mye av trafikken. På slutten av 1800-tallet og flere tiår inn på 1900-tallet skjøt treforedlingsindustrien fart. Dette medførte igjen stor aktivitet både på fjorden og ikke minst i sorteringsanleggene i Bergsjø. 

Alt har sin tid og etter hvert økte igjen tømmertransporten med jernbanen og på 1950–tallet tok biltransporten mer og mer over. I 1969 blei fløtinga i Drammensvassdraget lagt ned. Da hadde tømmertrafikken på elva vart i mer enn 500 år.

GREVEN

Bildet av Greven på enden av "Dambåtbrygga" i Vikersund vekker sikkert minner hos mange. Fortsatt er det vel noen som husker endel fra denne perioden og det er rikelig med opplysninger hos flere av historielagene rundt Tyrifjorden.

M/S Greven ble bygget ved Glommens Mekaniske Verksted i Fredrikstad for Drammensvassdragets Fellesfløtning. Båten - som var spesialtilpasset jobben i fjorden - kom i seksjoner som ble satt sammen på slippen ved "Saga" i Vikersund. Greven hadde en kraftig Wichmann motor, og gikk på fjorden i 10 år, fra 1953-1963. Da var det omtrent slutt på tømmerfløting i Tyrifjorden.
I løpet av sesongen 1954 slepte Greven godt over 50.000 tylfter tømmer fra Storelva til Vikersund. På hver tur 5-6.000 ... angivelig hele 12.000 tylfter som rekord.
Etter noen år i opplag ble Greven i 1973 solgt til et firma i Halden og videre derfra til Hareid i Møre og Romsdal. Der ble båten brukt under bygging av oljeplattform utenfor Åndalsnes. Oljealderen hadde også tatt Greven.

I 2005 ble "Veteranbåtforeningen Greven" startet og hadde som mål å  få Greven tilbake til Vikersund og Tyrifjorden. Målet er  å redde noe av tømmerfløtingens historie. Foreningen har så langt klart å kjøpe båten, seilte den til Drammen og frakta den tilbake til Tyrifjorden på høsten 2006. Greven ligger igjen ved kai på "Dampbårbrygga". Tro om den blir å treffe på fjorden denne sommeren. Det fortsatt behov for penger til både retaurering og drift. Meningene om prosjektet er mange og bastante ... noen for og noen imot. At det finnes interesse i lokalbefolkningen er helt klart - Flere har meldt seg som medlemmer og støttespillere. Det er kanskje ikke så mange som vil satse sparepengene sine på Greven da det neppe blir noe stort og inntektsbringene foretak. Det er behov for flere ressurser både med tanke på å sette i stand, verne og drifte Greven! 

Les mer om Greven på egen webside: http://www.vbgreven.no/  

DELINGA

Rett under Vikerfossen der Tyrifjorden blir Bergsjø og etter hvert Drammenselva foregikk sorteringa av tømmeret. Tiden fra århundreskiftet til rundt 1950 var glansperioden for Delinga. Ufattelige mengder tømmer ble håndtert. Her kunne det være bortimot 50 mann i jobb om sommeren. 

"Delingas venner" er en oppegående og frivillig gjeng som de siste årene har satset mye på å gjenskape miljøet og ta vare på minner fra tida med tømmersortering i Bergsjø.

ER PROSJEKTENE LIV LAGA?

Begge disse prosjektene - Greven & Delinga - kan enkelt sammenlignes med det som er gjort ved Fetsund Lenser. Anlegget ligger idyllisk til ved Øyeren og har de siste årene blitt et flott museum som tar for seg tømmerfløtingens historie på Glomma.

For de som har besøkt Fetsund er det helt klart at noe tilsvarende hadde vært svært positivt også for Modum og resten av regionen. Vi har i midtfylket Buskerud turistmagneter som Kunstnerdalen, Blaafarveverket, Krøderbanen og Vikersundbakken ... og Greven / Delinga ville helt klart blitt den neste attraksjonen! Om en prioriterer rett og støtter opp blir dette etter hvert et levende og verdifullt kulturminne.

Tilbake til menyen

 

OM FISKE MM:

 

Noen bilder fra fiskefestivalen 2012 (foto Bernt Fjeld).

 

 

 

 

 

 

 

Interessen for fiske er stor og forholdene rundt foreningens anlegg godt tilrettelagt. Her settes båter ut og tas enkelt på land igjen for fisketurer året rundt. Vikland Båtforening har flere svært ivrige fiskere i sin midte.

Fiskeinteressen er selvfølgelig også en form for konkurranse. Årlig arrangeres konkurransen "Trollingfiske på Tyrifjorden" med Vikland som utgangspunkt og avslutning. 30 båter stilte til start og det ble tatt til sammen 27 godkjente fisk (noen fikk svømme videre).

Resultatet på samla fangst ble denne gangen:

1. Team Abrahamsen. 2. Team Viking. 3. Team Bye.

Viklands egen Ragnar Bjørndalen gikk av med seieren for største fisk: 4,84 kg.

De fleste driver litt fiske med stang fra båt eller i vannkanten ... enten ved fjorden eller i tilstøtende vassdrag. Noen har utvidet fiskeinteressen og driver med trolling på fjorden så sant den ikke er islagt. Båt og utstyr forteller tydelig hva disse karene gjør. For deg som ikke fisker og kjenner miljøet legger vi til at trolling nok er i nærheten av det vi kjenner som dorging eller dragging ... og at det ikke er noen begrensninger på antall stenger, snører og hva en måtte ønske seg av utstyr ellers! De fleste kommer med båten på henger og har dertil egnet bil. Ofte går turen til sjøen eller kanskje helt til Sverige - til Veneren eller Østersjøen.

Les mer om "Trollingfiske på Tyrifjorden" ved å følge denne linken! 

 

Tilbake til menyen

 

                                                

Ønsker du kontakt med en av oss i styret så bruk denne linken!

Sida ble lagt ut høsten 2002. Siste revisjon 02.januar 2016.

Tilbake til menyen